Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

1. Cel zawodów
1. Popularyzacja najnowszych trendów rozwoju biegów górskich i turystyki w Polsce.
2. Promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości turystycznych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w etapowym wyścigu biegowym.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Dynafit RUN Adventure

3. Organizator
Akademia Sportu Sylwia Sawicka-Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki

Współpraca i realizacja: G&G Promotion Grzegorz Golonko

Kontakt:
e-mail: info@RUNadventure.com
alarmowy tel. kom. +48 508 060 449
Oficjalna strona internetowa:
www.RUNadventure.com

Numer rachunku bankowego:
PKO BP Inteligo, 50 1020 5558 1111 1933 3480 0056

Właściciel rachunku:
Akademia Sportu Sylwia Sawicka-Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki

Tytuł wpłaty: dedykowany kod otrzymany po zgłoszeniu w systemie rejestracyjnym TimeTime

4. Termin i lokalizacja imprezy: 01 - 03.05.2016 - Istebna

Baza (biuro) Zawodów - Stadion Sportowy Istebna Zaolzie (mapa)

Biuro będzie czynne:

- 30.04.2016 w godzinach 18.00 - 21.00
- 01.05.2016 w godzinach 6.30 - 7.30

Odprawa Techniczna, 30.04.2016, godz. 20.00

Start każdego etapu w dniach 01-03.05.2016, godz. 8.00


5. Etapy
Etap 1 - 01.05.2016 - Barania Góra
Etap 2 - 02.05.2016 - Wielka Racza
Etap 3 - 03.05.2016 - Wielki Stożek

Przybliżona całkowita długość trasy - dystans Classic DŁUGI, ok. 110 km
Przybliżona różnica poziomów, ok. 4800 m

Przybliżona całkowita długość trasy - dystans Mega KRÓTKI, ok. 80 km
Przybliżona różnica poziomów, ok. 3000 m

6. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Dynafit RUN Adventure będzie osoba, która spełni następujące warunki:

1. Wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.TimeTime.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów Beskidy Ultra Marathon i innych imprez sportowych organizowanych przez firmę Akademia Sportu Sylwia Sawicka-Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma Akademia Sportu Sylwia Sawicka-Golonko z siedzibą w Łomiankach 05-092 przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Akademia Sportu Sylwia Sawicka-Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

2. Dokona opłaty startowej w terminie zgodnym z regulaminem (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach.

7. Kategorie wiekowe
TEAM

MAN - zespół stanowią dwaj mężczyźni
WOMAN - zespół stanowią dwie kobiety
MIX - zespół mieszany
MASTERS – zespół, w którym suma wieku obu uczestników przekracza 80 lat.
MASTERS 100 – zespół, w którym suma wieku obu uczestników przekracza 100 lat.

SOLO
MAN M1 (do 40 lat)
MAN M2 (powyżej 40 lat)
WOMAN (do 40 lat)
WOMAN (powyżej 40 lat)

8. Pakiet startowy
» pełne oznakowanie trasy każdego etapu imprezy
» track .GPX dla urządzeń nawigacyjnych
» numer startowy
» chip na potrzeby elektronicznego pomiaru czasu
» pełne zabezpieczenie medyczne i ratownicze imprezy
» wyniki z punktów kontrolnych oraz z mety każdego etapu
» dostęp do bufetów regeneracyjnych na trasie każdego etapu
» żele, batony energetyczne, napoje izotoniczne na trasie każdego etapu
» dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu
» "pasta party" na mecie 1 i 3 etapu
» natryski na mecie 1 i 3 etapu
» dostęp do punktu masażu na mecie każdego etapu
» medal dla zawodników kończących imprezę
» pamiątkowa koszulka techniczna marki Dynafit dla zawodników, którzy zgłosza się i wniosą opłatę startową do 31.03.2016


Opłata na pakiet startowy od osoby (dystans Classic):
do 31.01.2016 - 300 PLN + 0 PLN (koszulka techniczna marki Dynafit o wartości 149 zł)
do 28.02.2016 - 350 PLN + 0 PLN (koszulka techniczna marki Dynafit o wartości 149 zł)
do 31.03.2016 - 400 PLN + 0 PLN (koszulka techniczna marki Dynafit o wartości 149 zł)
do 20.04.2016 - 500 PLN

Opłata na pakiet startowy od osoby (dystans Mega):
do 31.01.2016 - 250 PLN + 0 PLN (koszulka techniczna marki Dynafit o wartości 149 zł)
do 28.02.2016 - 300 PLN + 0 PLN (koszulka techniczna marki Dynafit o wartości 149 zł)
do 31.03.2016 - 350 PLN + 0 PLN (koszulka techniczna marki Dynafit o wartości 149 zł)
do 20.04.2016 - 450 PLN

9. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig etapowy Dynafit RUN Adventure rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.

Prawo startu w zawodach mają osoby indywidualne oraz dwuosobowe zespoły o ustalonym z góry i niezmiennym w czasie zawodów składzie.

Liczba zawodników startujących w Dynafit RUN Adventure ograniczona jest do 500. O kolejności zgłoszeń decyduje dzień wpłynięcia opłaty startowej na rachunek organizatora.

Zawodnicy jednego zespołu zobowiązani są do wspólnego pokonywania trasy Dynafit RUN Adventure. Różnica czasu między zawodnikami tego samego zespołu nie może przekraczać 20 sekund.

Czasem liczonym do klasyfikacji jest czas uzyskany na mecie przez drugiego zawodnika zespołu.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zespoły oraz indywidualni zawodnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 3 etapów Dynafit  RUN Adventure.

Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zespoły oraz indywidualni zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.

Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie będzie karane karą czasową.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Limit czasowy dla każdego dystansu na poszczególnych etapach - meta godz. 15.00

Podczas Dynafit RUN Adventure będą obowiązywały bonifikaty czasowe za 3 pierwsze miejsca w kategoriach na poszczególnych etapach: I miejsce - 20 sekund, II miejsce - 10 sek., III miejsce - 5 sek.

Na starcie do etapów 2 - 3 zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w klasyfikacji zespołów Open i Solo Open:
» 1 sektor: miejsca 1 - 30,
» 2 sektor: miejsca 31 - 60,
» 3 sektor: miejsca powyżej 61.
Sektory startowe będą otwarte od godz. 7.45

10. Bezpieczeństwo
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.

Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy specjalistycznych służb ratowniczych może wiązać się z długim oczekiwaniem.

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Trasa każdego z etapów będzie prowadziła po trasach i szlakch turystycznych Beskidy Śląskiego i Żywieckiego. Odcinki startowe oraz niewielkie od odcinki na trasie będą przebiegały po drogach asfaltowych.

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do przemieszczania się po oznaczonej przez organizatora trasie.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze zdrowie i życie zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem imprezy ma prawo do wycofania zawodnika/zespołu z rywalizacji.

Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach poszczególnych etapów oraz w klasyfikacji końcowej. Zawodnikom przemieszczającymi się po trasach imprezy poza klasyfikacjami organizator nie gwarantuje obsługi technicznej i zabezpieczenia medycznego.

Na trasie etapów Dynafit RUN Adventure będą znajdowały się nie mniej niż 2 (dystans KRÓTKI) oraz nie mniej niż 3 (dystans DŁUGI) punkty napojowo-żywieniowe.

11. Klasyfikacja
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zespół oraz indywidualny zawodnik, którzy pokonają trasę trzech etapów Dynafit RUN Adventure w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwa lub więcej zespołów (dwóch lub więcej zawodników) o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja generalna. Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zespół lub zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwa lub więcej zespoły (dwóch lub więcej zawodników) liderem zostaje zespół (zawodnik), który zajmie wyższe miejsce w ostatnim klasyfikowanym etapie.

12. Nagrody
Organizator przewidział nagrody dla najlepszych 3 zespołów i 3 najlepszych zawodników SOLO w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea sportowe.

Trzy najlepsze zespoły i trzech najlepszych zawodników SOLO w poszczególnych kategoriach mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji bezpośrednio po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.

Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN SOLO Man i OPEN SOLO Woman na dystansie Classic i dystansie Mega zostanie uhonorowanych nagrodami specjalnymi.

13. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa doliczana do czasu zespołu
3. Dyskwalifikacja.

Zawodnik lub Zespół może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
» śmiecenie poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym
» nieposzanowanie środowiska naturalnego
» 3-krotną różnicę ponad 20 sekund na trasie pomiędzy zawodnikami z jednej drużyny
» nieprzestrzeganie zasad fair play
» niesportowe zachowanie

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

14. Wycofanie zawodnika/zespołu w trakcie wyścigu
Zawodnicy/zespoły wycofujące się z udziału w zawodach w trakcie trwania Dynafit RUN Adventure, nie zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.

W przypadku wycofania się zawodników w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu kom. +48 508 060 449 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik/zespół.

W przypadku niezdolności do ukończenia wyścigu przez jednego z członków zespołu, organizator Dynafit RUN Adventure postara się stworzyć nowy zespół. Przewiduje się możliwości kontynuowania wyścigu przez jednego zawodnika zespołu. Zarówno nowo utworzone zespoły jak i zawodnicy z rozczłonkowanych zespołów nie będą brane/brani pod uwagę w klasyfikacji etapów oraz w klasyfikacji generalnej.

15. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika
» numer startowy z chipem
»  co najmniej 1 litr płynów w plecaku, bukłaku, bidonie/bidonach
» batony i żele energetyczne
» naładowany telefon komórkowy z włączonym roamingiem
» folia NRC
» dowód tożsamości

16. Zalecane wyposażenie zawodnika
Dynafit RUN Adventure jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Zalecamy by każdy zawodnik posiadał ubiór adekwatny do pogody, licznik kilometrów - urzadzenie z nawigacją GPS, ponadto czołówkę - latarkę oraz drobną (ok. 20 zł) sumę pieniędzy.

17. Ruch drogowy
Dynafit RUN Adventure będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

18. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

19. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Na trasie każdego etapu występują strome niebezpieczne podbiegi i zbiegi.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.